Αναρτήσεις

Τεχνολογία καὶ ἀνελισσόμενος ἂνθρωπος

Εικόνα
<Τεχνολογία καὶ ἀνελισσόμενος ἂνθρωπος> Ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀνέλιξις μέσω τῆς Τεχνολογίας ;


Γράφει ὁ Α.Ζ. Μπαξεβανίδης . Τὰ τελευταῖα εἲκοσι περίπου χρόνια γίνεται θόρυβος γύρω ἀπὸ τὰ ἐπιτεύγματα καὶ τὴν ἐξέλιξιν τῆς τεχνολογίας, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἀναφέρωμεν ὃτι ἐπέτυχεν ἃλματα τὴν τελευταίαν ἑκατονταετηρίδαν μέσω ἀσφαλῶς τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης. Ὡς τόσον ἂς ἀναφερθῇ ἐδῶ ἐπίσης καὶ τὸ γεγονὸς πώς  αὐτὴ ἡ πρόοδος δὲν συνετελέσθη ἒτσι ἁπλῶς μὲ τὴν συνδρομὴν τῶν γηΐνων ἐπιστημόνων, ἀλλὰ καὶ μὲ προσφορὰν τεχνολογίας ἐξωπλανητικῆς, (βλ. πχ. κινητὰ τηλέφωνα κλπ.) ἒναντι βεβαίως ἀνταλλαγμάτων που παρεχωρήθησαν ἀπὸ τὴν ἂτυπον παγκόσμιον κυβέρνησιν, στοὺς εἰσβολεῖς που εἶχαν ἢδη ἐγκατασταθεῖ στὸν πλανήτην μας πρὸ πολλοῦ.

Αὐτὸ ἲσως διαφεύγει ἀπὸ τὴν πλειονοψηφίαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ ἒστω νὰ ὑποβόσκῃ ὡς σκέψις σὲ λανθάνουσα κατάστασιν, ἐν τούτοις αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια, κάτι που οἱ κυβερνήσεις τῶν κρατῶν τὸ γνωρίζουν ἂριστα. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἒλθωμεν στὸ ἀντικείμενον τῆς σημερινῆς ἀναρτήσε…
Εικόνα
Συνέντευξις ἐπιστήμονος ἐργαζομένου εἰς τὴν ἀπαγορευμένην περιοχὴν Νο 51 στὶς ΗΠΑ
«Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ διαστημικοῦ προγράμματος»
Ντέϊβιντ Γουΐλκοκ (δημοσιογράφος):   Καλησπέρα σας, καλῶς ἢλθατε, στὴν ἐκπομπή «Κοσμικὴ Ἀποκάλυψις» κι ἒχουμε μίαν εἰδικὴν ἒκπληξιν ἀπόψε γιὰ σᾶς.. , ἀπόψε φιλοξενοῦμεν τὸν Πώλ μέ τὸ κανονικὸ του ὂνομα πλέον Ἒμερυ Σμίθ που μπορεῖ νὰ γνωρίζετε ἀπὸ τὴν τηλεοπτικὴν ἐκπομπήν καὶ τὴν ταινίαν «Σείριος».., καλῶς ἦλθες Ἒμερυ.. Ἒμερυ Σμίθ : Σ’ εὐχαριστῶ Ντέϊβιντ, ἐργάσθηκα γιὰ 10 χρόνια σ’ αὐτὴν τὴν ἐγκατάστασιν καὶ ἀνέπτυξα μιάν ἰδιαιτέραν σχέσιν μὲ τὸ ἀντικείμενον καὶ αὐτὸ που μπορῶ νὰ πῶ εἶναι ὃτι ἓνα μεγάλο μέρος τῆς ἀνόδου μου σ’ αὐτὸν τὸν τομέαν, δηλ. τῆς διαρροῆς πληροφοριῶν χαρακτηριζομένων ὡς «ἐλευθέρων» που ἒφθασαν ὡς ἐμένα, καὶ τώρα ἒφθασεν ταυτοχρόνως ἡ στιγμὴ νὰ ὁμιλήσω γι’ αὐτὲς καὶ νὰ τὶς φέρω στὸ προσκήνιον. Αὐτὸ μὲ φέρνει ἐδῶ ἀλλὰ καὶ στὸ σημεῖον νὰ ἀναφέρω ὃτι κατὰ τὰ περασμένα πέντε-ἓξη χρόνια, ἒπρεπε νὰ τὶς κρατῶ φυλαγμένες διότι εἶχα κυρώσεις …

Μήνυμα

Εικόνα
Ἀποκάλυψις ἐξωγηΐνων


Πηγές Πληροφόρησης:
Τεῦχοςἀποκάλυψις : ἀπό τὸν Adamu τοῦ μοναδικοῦ φορέως τοῦ πλειαδείου πολιτισμοῦ : τὸν Ελ & Εβεν.

Ἒκδοσις – Γνωστοποίησις
Ἀπό ὃλες τὶς ἐρωτήσεις σ’ ὃσους ἀπό ἐμᾶς που προσδιορίζονται ὡς "ἐξωγηΐνης" εὐφυΐας, που ἀκοῦμε πιὸ συχνά, τὸ ἐρώτημα που ἐκφράζεται μὲ τὴν πλέον συναισθηματικήν ἒντασιν, εἶναι τὸ ἐξῆς: «Πότε πρόκειται  νὰ ἐμφανισθῆτε στοὺς οὐρανούς μας ;; Πότε θά προσγειωθῆτε στὴν γὴν ;; Πότε πρόκειται νὰ συμβ ἡ ἀποκάλυψίς σας ;;"
Αὐτή ἡ γραμμή τῆς ἐρωτήσεως εἶναι τόσον συχνά ἐπαναλαμβανόμενη που ἒχομεν πιθανῶς ἀρχίσει νὰ κουραζόμαστε κι ἐμεῖς ἀπό τὶς ἀόριστες ἀπαντήσεις μας. Εἲτε αὐτό ἢ κι ἐσεῖς  ἒχετε ἀπογοητευθεῖ ἀπό μίαν ἢ περισσότερες ἀποτυχημένες ὑποσχέσεις τῆς ἂφιξής μας.
Ἒτσι, τώρα θέλομε νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὸ θέμα μέ κάποια σαφήνειαν. Εἶναι καιρός γιὰ πιό ἁπλήν ὁμιλία καὶ εἰλικρίνεια. Δέν ὑπάρχει πιὰ μέρος γιὰ ὑπεκφυγές. Ἀλλά γιὰ νὰ αντιμετωπισθῇ αὐτό, θὰ ἀπαιτηθῇ κι ἀπό ἐσᾶς νά δώσετε προσοχή καὶ ν’  ἀκολουθήσετε τὴν …