Αναρτήσεις

Οἱ ἐπερχόμενες ἀλλαγὲς στὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου

Tὰ 7 σημεῖα ὃτι μπαίνουμε στὴν 4ην καὶ 5ην διάστασιν

Ὃλοι βιώνουμε μία πολὺ βαθειὰ καὶ ἰσχυρὴ πνευματικὴ μεταμόρφωσιν ἀτομικὰ καὶ συλλογικὰ ὡς ἀνθρώπινον εἶδος,  πιστεύω δὲ ὃτι ὑπάρχει  ἓνας  λόγος πίσω ἀπὸ ὃλα ὃσα συμβαίνουν. Εἶναι ἡ ἐμπειρία μου που μοῦ λέει ὃτι δὲν ὑπάρχει τίποτε τυχαῖον ἢ συμπτώσεις σὲ αὐτὸν τὸν κόσμον. Ἐπαναλαμβάνω τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο ποτὲ, ἀκόμη καὶ  τὸ τὶ συμβαίνει στὴν συνείδησιν ​​ ὃλων στὸν πλανήτη μας, ὃπου  ὑπάρχουν πολλὲς διαστάσεις καὶ μία ἀπ' αὐτὲς εἶναι οἱ ἀστρονομικὲς ἀναλογίες. Δέν εἶναι  πολλοὶ ἐκεῖνοι οἱ  ἂνθρωποι που γνωρίζουν αὐτὸ τὸ θέμα ἀκόμη καὶ στὶς 21 Δεκεμβρίου 2012, πώς δηλ. ὃλοι οἰ πλανῆτες στὸ ἡλιακό μας σύστημα εἶναι τέλεια εὐθυγραμμισμένοι μεταξύ τους, σὲ μίαν εὐθεῖα γραμμὴν κι ἂν δὲν τὸ πιστεύετε κάνετε λῆψιν τοῦ οὐρανίου χάρτη τῆς Google καὶ δεῖτε ὃτι εῖναι τώρα ἀκόμη σὲ μίαν  εὐθεῖα γραμμήν.
Γιὰ πρώτη φορὰν ἡ Γῇμας ἡ Σελήνη καὶ οἱ ἑννέα πλανῆτες στὸ ἡλιακό μας σύστημα, ὁ Ἣλιος μας καὶ ὁἀστερισμὸς τῶν Πλειάδων που εἶναι τὸ σύσ…

Τελεσίγραφον ἀπὸ τοὺς Πλειαδίους

Εικόνα
Ἡ τελικὴ προειδοποίησις πρὸς Ἑρπετοειδεῖς, Καζάρους, καὶ κακόβουλους ἐπικυριάρχουςἊν δὲν παραδοθῆτε μόνοι σας στὰ στρατόπεδα Fema θὰ πεθάνετε ὃπου κι ἂν στέκεσθε κι οὒτε κἂν θὰ προλάβετε νὰ ἀγγίξετε τὶς βόμβες που ὀνειρευόσασταν νὰ πυροδοτήσετε.
Ἀπομαγνητοφώνησις τοῦ βίντεο : (τὸ βίντεο προβάλλεται μεταχρονολογημένα ἀλλὰ ἒχει ἐνδιαφέρον ὁ τρόπος που μιλάει ἡ ὁμιλὴτρια)
Γειά σας, εἶμαι ἡ ColleenThomas, ἢμουν στὸ ἐλεύθεροραδιόφωνο Iser στὴν ἐκπομπή BlogTalkRadioκι εἶναι αὐτὸ που εἶναι μέρος τῶν ἡνωμένων ραδιοφωνικῶν σταθμῶν AM καὶ FMπου ἐκπέμπουν ὃλα σ' ὃλην τὴν χώρα καὶ τὸ ἐνδιαφέρον γι'αὐτὸ που ἒλεγα γιὰ μίαν ὣρα καὶ 45λεπτὰ ἦταν τόσο βαρὺ καὶ δραματικὸν που τὸ BlogTalkRadio ὂντως κατέρρευσεν ἀπὸ ἀκροαματικότητα, ἀλλὰοὒτως ἢ ἂλλως τὸ σημαντικὸ μέρος αὐτοῦτοῦ μηνύματος εἶναι, ὃτι αὐτὸ που εἶπα σήμερα σχετικὰ μὲ τὴνραδιοφωνικὴν ἐκπομπὴν, εἶναι ὃ,τι οἱ Πλειάδιοι ἒχουν πεῖ στὸ κρόνιον αὐτὸ κράτος καὶ στοὺς Ἑρπετοειδεῖςσ' αὐτὸν τὸν πλανήτην.
Προηγουμένως ὃμως θέλω νὰ πῶ πώς μέσα …

Μία ὑπενθύμισις γιὰ τὸν ἂνθρακα 7

Εικόνα
Τό μυστικὸ τῶν μυστικῶν
Μετὰ ἀπὸ πέντε περίπου χρόνια, παρακινούμενος ἀπὸ ἀναγνῶστες, ἀνέσυρα ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον τοῦ zeuxisblog46  τὸ τόσο σημαῖνον βίντεο (ἑλληνικοὶ ὑπότιτλοι) που περιγράφει θὰ ἒλεγα ἀρκετὰ εὒγλωττα τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ἀλλαγῶν που ἐπρόκειτο νὰ ἐπέλθουν στὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρωπίνου γηΐνου ὂντος. Δυστυχῶς συνετελέσθησαν πολλὰ ἒκτοτε μὲ κύριο στοιχεῖον τὴν ἐξελικτικὴ παρεμπόδισιν που ἒχει ὑποστεῖ τὸ ἀνθρώπινον γένος σὲ ὃλον τὸν πλανήτην, ἀπὸ τὴν γνωστὴν ἐπικυρίαρχον κάσταν ὑβριδίων που δὲν εἲχαμεν τὴν εὐκαιρίαν νὰ συνειδητοποιήσουμεν τὴν μυστικὴν ὑπόγειον πολλάκις δραστηριότητά τους νὰ δημιουργοῦν τὸ κακὸν.
Εὐτυχῶς χάρις σὲ παρεμβάσεις ὂντων ἀοράτων γιὰ τὸ εὐρύ κοινὸν, μέχρι στιγμῆς διαφύγαμεν τὸν κίνδυνον γενικεύσεως τῆς συρράξεως που δημιούργησαν μεμονομένως αὐτὰ τὰ τέρατα, που σὰν ἀποτέλεσμα θὰ εἶχαν ἓναν παγκόσμιον πόλεμον καὶ ἲσως ἀνεπανόρθωτον καταστροφὴν τοῦ πλανήτου. Εὐτυχῶς ἓως τώρα οἱ ἑστίες συρράξεων παρέμειναν μακρὰν τῆς Ἑλλάδος, πρᾶγμα βεβαίως που δὲν σημαίνει ὃτι …

Συνειδητότης

Εικόνα
H ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΣΣTHN 4HN ΔΙΑΣΤΑΣΙΝ

Εἶναιπλέονεὐρέωςγνωστὸν, ὃτιὁσύγχρονος "γήϊνος" ἂνθρωπος, ἀντιμετωπίζειἐνταξιακὰπροβλήματαστὴνμετὰτὴνεἲσοδόνμαςστὴν 4ηςδιάστασηςἐποχὴν. Χαρακτηρίζωγήϊνοντὸνμέσονἂνθρωπο, χρησιμοποιῶνὃρουςδια-πλανητικοὺς, ὃπωςθὰμᾶςχαρακτήριζενοἱαδήποτεἂλληἐξωπλανητικὴὀντότηςἀνεξαρτήτωςδιαστασιακοῦστάτους, πυκνότητοςἢἐπιπέδουεὐφυΐας. Εἶναιδύοχρόνιατώραἀφ' ὃτουἡφίληκαὶσυνεργάτηςτῆςἱστοσελίδοςΜeline Lafont, ἐπέμενενγράφουσαπὼςοἱἂνθρωποιθὰἀντιμετωπίσουνπρόβλημασυνειδητότητοςκιὃτιθὰἒπρεπενἐγκαίρωςνὰφροντίσουννὰδουλέψουνμὲτὸνἑαυτόντους, προκειμένουνὰβροῦντὸνδρόμονἐντασσόμενοιβαθμιαῖα.
Εἶναιπλέονδιάχυτοςκιἐνἐκτάσειἡἀρθρογραφία, ἀλλὰκαὶἠσχετικὴβιβλιογραφία, πουπραγματεύονταιὑπὸποίουςὃρουςκαὶπροϋποθέσεις, εἶναιδυνατὴκιἐφικτὴἡπροαγωγὴτῆςἀνθρωπίνηςσυνειδητότητος, ὣστενὰἐπιτευχθῇτὸἐπίπεδονπουἀπαιτεῖἡἐπομένη (4η) διάστασιςστὴνὁποίανἢδηἒχομεπροχωρήσει. Ὡςτόσονθὰἦτανκαλὸνὰγνωρίζῃκανεὶς, κάποιεςἐγγενεῖςδυσκολίεςπουθὰσυναντήσουνὃλοιὃσοιθὰμποῦντώραστὴ…